Ажлаас чөлөөлөгдсөнөөс хойш 14 хоногийн дотор бүртгүүлснээр тэтгэмжээ авна

0
316

Даатгуулагчид ажилгүйдлийн тэтгэмжийг Ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасны дагуу бүртгүүлсний дараагийн өдрөөс эхлэн ажлын 76 өдрийн хугацаанд олгодог аж.

Ажилгүйдлийн тэтгэмжийг даатгуулагчийн шимтгэл төлж ажилласан хугацааг харгалзан сүүлийн бүтэн ажилласан гурван сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дунджаас Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд заасан хувь хэмжээгээр тооцож олгоно.

Уг тэтгэмжийг авах эрх:

Даатгуулагч ажилгүй болохоос өмнө 24 сараас доошгүй хугацаанд, үүнээс сүүлийн есөн сард нь тасралтгүй төлсөн, хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад “ажил хайгч иргэн”-ээр бүртгүүлснээр ажилгүйдлийн тэтгэмж авах эрхтэй.

Ажлаас чөлөөлсөн тушаал, шийдвэр гарснаас хойш 14 хоногийн дотор цахимаар болон оршин суугаа нутаг дэвсгэрийнхээ Нийгмийн даатгалын байгууллагад хандана.

Ажилгүйдлийн тэтгэмжийг шимтгэл төлсөн сүүлийн 3 сарын дундаж хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос шимтгэл төлсөн хугацаанаас хамааран 45-70 хувиар, ажлын 76 өдрөөр тооцон олгоно.

Урьд нь ажилгүйдлийн тэтгэмж авсан даатгуулагч ажилгүй болсон тохиолдолд 12 cap шимтгэл төлснөөр ажилгүйдлийн даатгалын тэтгэмж авах эрх нь дахин үүснэ.