No menu items!
HomeСэдэв

Сэдэв

Хууль: Бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 75 хувиас багагүй байна

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хуулиас хүргэж байна. 5 дугаар зүйл. Өндөр насны тэтгэврийн хэмжээ, нэмэгдэл 1. Өндөр насны тэтгэврийг даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл...

Тахир дутуугийн бүрэн тэтгэвэр авах эрх

ХНХЯ-наас тахир дутуугийн тэтгэврийн талаар мэдээлэл хүргэж байна. ТАХИР ДУТУУГИЙН ТЭТГЭВЭР: Хөдөлмөрийн чадвараа алдсан даатгуулагчид хөдөлмөрийн чадвар нь сэргээгдэх хүртэл, эсхүл өндөр насны тэтгэвэр авах насанд...

НДЕГ: Хөдөлмөрийн гэрээгээр БНСУ-д ажиллаж байгаа иргэн тэтгэврийн даатгалд 8.5 хувиар шимтгэл төлнө

Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланд бүртгэх даатгуулагчийн төрөл, кодын талаар НДЕГ-аас өгсөн мэдээллийн хэсгээс сийрүүлэн хүргэж байна. Жилд долоон сараас доошгүй хугацаанд үндсэн...

Хууль: “Илүү цагаар ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол дундаж цалинг нэмж олгоно”

Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан цалин хөлс, олговрын тухай хүргэж байна. 101 дүгээр зүйл.Цалин хөлс 101.1.Цалин хөлс нь үндсэн цалин, нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс, ээлжийн амралтын цалин, шагнал...

Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж авах хүсэлтээ цахимаар гаргана

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас “Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж”-ийн талаар иргэдээс ирдэг нийтлэг асуултад хариулсныг сийрүүлэн хүргэж байна. Нийтлэг асуулт- хариулт Ямар тохиолдолд эмнэлгийн хуудас...

Хууль: Бөөнөөр халах тохиолдолд цалин хөлсийг тэргүүн ээлжид гаргуулна

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн бөөнөөр халах зохицуулалтын талаар хүргэж байна. 81 дүгээр зүйл.Бөөнөөр халах үеийн зохицуулалт 81.1.Аж ахуйн нэгж, байгууллага, түүний салбар, нэгж татан буугдсан, эсхүл...

НДЕГ: Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах гэрээ байгуулах заавар

Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах гэрээ байгуулах зааврыг хүргэж байна. - Сайн дурын даатгуулагч нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ямар хугацаанд төлөх вэ? Нийгмийн даатгалд сайн дурын...

Хууль: Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон 18 насанд хүрээгүй ажилтны ээлжийн үндсэн амралт ажлын 20 өдөр байна

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн ээлжийн амралт ба түүний хугацааны талаарх заалтуудаас онцлон хүргэж байна. ЭЭЛЖИЙН АМРАЛТ БА ТҮҮНИЙ ХУГАЦАА 99.1.Ажилтанд ажлын жил бүр ээлжийн амралт олгож биеэр...

шинэ