“Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг 12 сарын дундаж хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос тооцож олгоно”

Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийн талаар НДЕГ-аас мэдээлэл хүргэлээ.

Шимтгэл төлсөн байвал зохих хугацаа:

Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг жирэмсний чөлөө авахаас өмнө 12 сараас доошгүй хугацаанд, үүнээс сүүлийн 6 сард нь тасралтгүй төлсөн даатгуулагч эх жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах эрхтэй.

Ажил хөдөлмөр эрхэлж байсан буюу албан журмын даатгуулагч эхэд хуульд заасны дагуу хүүхдээ асрах чөлөөтэй байх хугацаандаа дахин хүүхэд төрүүлэх бүрт жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж олгоно.

Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл төлөх хугацааг хангасан даатгуулагч эх, хүүхдээ 196-гаас доошгүй хоног тээгээд дутуу төрүүлсэн буюу үр хөндүүлсэн, жирэмслэлтийг эмнэлгийн аргаар тасалсан, мөн 196 хоног тээгээгүй боловч амьдрах чадвартай хүүхэд төрүүлсэн бол жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах эрхтэй.

Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж бодох хувь хэмжээ:

Даатгуулагчид жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг 4 сарын  хугацаанд ажлын өдрөөр тооцож сүүлийн 12 сарын дундаж хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос дор дурдсан хувь хэмжээгээр тооцно:

Нийгмийн даатгалын хэлбэрТэтгэмж бодох хувь
Албан журмын даатгуулагч100 %
Сайн дурын даатгуулагч

Жишээ: Даатгуулагч эх 6 жил тасралтгүй тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл төлж ажилласан, түүний сүүлийн 12 сарын хөдөлмөрийн хөлсний дундаж 1.500.000 төгрөг, түүнд жирэмсний эмнэлгийн хуудсыг 2021 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хуанлийн 60 хоногоор бичиж олгосон гэвэл:

а) Сарын ажлын өдрийн дундаж хоног:21.2 хоног

б) Нэг өдөрт ногдох хөдөлмөрийн хөлс, орлого:1,500,000₮ : 21,2 хоног = 70,755₮

в) Тэтгэмж олгох хоног: 43 өдөр (эмнэлгийн хуудсанд бичигдсэн хугацаан дахь ажлын өдрөөр тооцно)

г) Олговол зохих тэтгэмж:70,755₮ * 43 өдөр = 3,042,453₮                  

Хэрэв даатгуулагч эх ихэр хүүхэд төрүүлсэн бол тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл төлсөн сүүлийн 12 сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дунджаас 100 хувиар тооцож 4 сар 20 хоногийн хугацаанд жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг олгоно.

Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах хүсэлт илгээх:

Даатгуулагч Та жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах хүсэлтээ  https://daatguulagch.ndaatgal.mn/ цахим хаягаар нийгмийн даатгалын байгууллагад илгээж болно.

Бүрдүүлэх баримт бичиг:          

  • Эмнэлгийн хуудас (хэрэв эмнэлгийн хуудсыг цахимаар бичүүлсэн тохиолдолд Даатгуулагчийн веб (daatguulagch.ndaatgal.mn)-ийн тусламжтайгаар тэтгэмж авах хүсэлтээ илгээнэ).